Časté dotazy

Kategorie otázek:

 • Všechny kategorie
 • Měřič tloušťky pásu
 • Měřič profilu pásu
 • Snímač polohy kolejových vozidel
0

Přehled otázek a odpovědí

 • Jaký je nutný prostor pro umístění měřiče MTP?

  Měřič MTP včetně pojezdu má šířku 180 mm, pojezd se upevní na podkladovou desku 245 mm pod pásem (výjimečně 190 mm). Za nebo před pásem musí být prostor pro vysunutí měřiče, případně také pro pneumatický válec. Dle dohodnutého typu měřiče bude zaslán výkres s vnějšími rozměry měřiče s pojezdem a vyhodnocovací jednotky.

 • Co zahrnuje dodávka měřiče tloušťky pásu?

  Dodávka zahrnuje měřící hlavici s pojezdem, vyhodnocovací jednotku s digitálním a analogovým zobrazovačem, pneumatický rozvaděč s úpravnou jednotkou vzduchu, kabely a hadice pro propojení. Zákazník si zajistí výrobu a uchycení podkladové desky pod pojezd měřiče a pod vyhodnocovací jednotku dle dodaných podkladů.

 • Lze udělat automatické nulování displeje po vyjetí z linky?

  Ano lze, ale nikdy takové nulování není v měřičích MTP prováděno automaticky, protože by mohlo zapříčinit chybu při dalším měření. Odchylka > 0.002 mm od hodnoty 0.000 po vyjetí může znamenat nutnost servisního zásahu a obsluha musí provést kontrolu dle pokynů, v případě nutnosti pak zavolat údržbu. Automatické nulování mají měřiče, které nejsou přesné a stabilní, ke skrytí chyby měření.

 • Lze měřit měřičem MTP tloušťku tabulí plechu?

  Ne. Měřiče jsou určeny pro kontinuální měření tloušťky pásu.

 • Lze využít některé části z původních měřičů?

  Ne, vzhledem ke zcela odlišné konstrukci měřičů MTP není možné využít nic z původních měřičů jiných výrobců.

 • Jaká je cena zařízení? Co uvést v poptávce?

  Minimálně je nutné uvést požadavek buď ručního nebo automatického nasouvání na pás a požadovanou hloubku měření od kraje pásu (130, 210, 310 mm). Dále pak speciální požadavky na sériový výstup dat, regulační výstupy a vybavení příslušenstvím (liniový zapisovač nebo sběr dat s tiskem protokolů). Dále pak minimální a maximální šířku a tloušťku pásu, typ měřeného materiálu a místo nasazení.

 • Jak často se musí měřič kalibrovat? Kdo kalibraci provádí?

  Jednou ročně. Kalibraci provádí pracovník UVB TECHNIK, proškolený zástupce nebo podnikový metrolog.

 • Co je nutné pravidelně na měřiči vyměňovat?

  Pravidelně je nutné čistit, případně vyměňovat vzduchové filtry.

 • Jaké speciální měřící přístroje a nářadí jsou nutné pro běžné opravy a seřizování?

  Pro běžné opravy a seřizování nejsou kromě digitálního voltmetru nutné jiné více speciální přístroje a nářadí. Základní nářadí a etalony tloušťky pro servis a kalibarci měřičů jsou součástí dodávky.

 • Kdo provádí servis měřičů?

  Školení pracovníků údržby probíhá při instalaci měřičů, většina zákazníků si pak zajišťuje servis měřičů, který není složitý, svými pracovníky. Emailem odpovíme na jakýkoli technický dotaz. V případě požadavku zajišťujeme servis firemním technikem nebo proškoleným zástupcem.

 • Kde je nejvhodnější místo pro umístění měřící hlavice?

  Nejvhodnější místo je tam, kde je pás v největším tahu, co nejméně vibruje a výška pásu se mění méně než ? 20 mm.

 • Kdo měřiče tloušťky instaluje?

  Instalaci provádí vždy pracovníci UVB TECHNIK. Po instalaci je zaškolena obsluha a údržba.

 • Lze připojit měřič k PC nebo nadřazenému systému?

  Ano, pomocí sériové komunikace RS-485.

 • Lze připojit měřič do regulační smyčky? Jaké jsou regulační výstupy?

  Ano. Standardní regulační výstupy mohou být: odchylka tloušťky 0-20 mA (? 10 V na požadavek), výstup nominální zadané tloušťky 0-10 V. Měřič MTP je také vybaven sériovou komunikací RS485.

 • Jak rychle měřič tloušťky vzorkuje?

  Měřič tloušťky MTP měří kontinuálně s možností rychlého analogového výstupu se zpožděním 3 ms. Digitální zobrazovač tloušťky vzorkuje 12 měření / s.

 • Jaká je přesnost měření tloušťky?

  V rozsahu 0- 2 mm ? 1 ?m, v rozsahu 0 - 9 mm ? 2 ?m

 • Jaká může být maximální a minimální šířka pásu?

  Maximální šířka není omezena, měřit však můžeme max. 310 mm od kraje. Při šířce pásu < 40 mm je třeba zvážit možnost použití měřiče typu MTUP.

 • Jak daleko od kraje měřič tloušťky měří?

  Dle typu měřiče maximálně 130, 210 nebo 310 mm (MTP-1301, MTP-2001, MTP-3001).

 • Jaká může být maximální rychlost pásu?

  Rychlost pásu není omezující pro přesnost měření, ale pro životnost ložisek vodících válečků a bezpečnost provozu měřiče. Doporučujeme proto aby rychlost pásu byla menší než 900 m/min.

 • Je měřič MTP náročný na obsluhu?

  Ne. Obsluha pouze nasouvá, vysouvá měřič a kontroluje hodnotu 0.000 mm na displeji po vysunutí z linky. V případě napojení na automatický regulační systém vše zajišťuje automatika.

 • Může se měnit v lince výška pásu?

  Ano. Měřící hlavice je vybavena vertikálním vedením hlavice pro vyrovnání výšky vůči pásu. Výšku pro volné nasunutí na pás lze regulátorem seřídit v rozsahu - 10 až +30 mm. Pokud se výška pásu mění ve větším rozsahu je nutné výšku pásu na lince vymezit přídavnými válci před a/nebo za měřičem.

 • Vadí měřící hlavici olej, emulze a znečištěný pás?

  Ne. Uvnitř měřících snímačů je tlakový vzduch, který zamezuje vniknutí oleje,emulzí a nečistot do snímačů. Při měření je díky pneumatickému přítlaku doteků vrstva znečištění na páse protlačena a nemá vliv na přesnost měření.

 • Lze osadit měřící hlavici více snímači pro měření ve více liniích současně?

  Ne, to vzhledem ke konstrukci měřící hlavice nelze.

 • Je nutné měřit tloušťku uprostřed pásu?

  Příčný profil pásu zůstává přibližně stejný po celé délce svitku a při znalosti alespoň přibližného příčného profilu (protokol od dodavatele nebo ruční změření krajů a středu počátku pásu) stačí pro zajištění tolerancí výroby měření v linii mimo střed pásu. Měřiče MTP jsou úspěšně nasazeny i na širokopásových tratích šířky > 1000 mm.

 • Lze měřit tloušťku uprostřed pásu?

  Pouze při šířce pásu do cca 620 mm.

 • Lze přesouvat průběžně měřič napříč a tím měřit profil pásu?

  Průběžně měřič přesouvat nelze, jen skokově uvolněním sevření vodících válečků a posunutím do jiné vzdálenosti od kraje pásu. (Výjimkou jsou speciální aplikace při měření pásu širokého do cca 180 mm při rychlosti < cca 6 m/min)

 • Lze měřičem MTP měřit i příčný profil pásu?

  Profil pásu lze odhadnout změřením tloušťky kraje pásu a v maximální vzdálenosti od kraje pásu (310 mm). Měřič s automatikou nasouvání lze tlačítkem zasunout nejdříve na kraj pásu a dalším stiskem tlačítka na doraz pojezdu (do středu pásu širokého max. cca 620 mm), případně ručně přesunout měřící hlavici do jakékoli pozice vymezené maximální hloubkou měření (dle typu až 310 mm).

 • Lze nasouvat a vysouvat měřič za pohybu pásu?

  Ano. Při nasouvání a vysouvání pásu jsou vodící válečky a snímače rozevřeny, aby nedošlo k poškození pásu.

 • Jaký je rozdíl mezi měřičem ručním a s automatickým nasouváním?

  Ruční měřič se nasouvá na pás rukou uchopením za rukojeť z přední nebo ze zadní strany pásu, měřič s automatickým nasouváním je vybaven automatikou nasouvání pomocí pneumatického válce a hlídáním bezpečného chodu měřiče. Při automatickém nasouvání zmáčkne operátor tlačítko a měřič se přesouvá k pásu - optický snímač zachytí kraj pásu a zastaví měřící hlavici v nastavené vzdálenosti od kraje i při různých šířkách pásu.

 • Nepoškodí se měřič při přetržení pásu?

  Měřič tloušťky s automatikou nasouvání na pás jsou vybaveny několika bezpečnostními prvky pro minimalizaci nebezpečí poškození při přetržení pásu. Na měřící hlavici je instalován indukční snímač, který hlídá velké zvednutí nebo zvlnění pásu - při jeho sepnutí je měřič automaticky vysunut z linky. Na měřící hlavici je také optický snímač, který vyhodnocuje přítomnost pásu v hlavici - při přetržení je tak měřič vysunut z linky. Měřící hlavice je také vybavena mikrospínačem, který vyhodnocuje vyjetí pásu do strany - měřič je pak opět automaticky vysunut. Pokud je válcovací trať automatizována, je možné využít automatického vyhodnocení blížícího se nebezpečí (ztráta tahu, hodnoty mimo limit atd.) a měřič automaticky vysunout před vlastním přetržením pásu. Měřič je vysouván z pásu pomocí pneumatického válce vždy plnou rychlostí s tlumením na konci pojezdu. Pokud měřič i přesto nevyjede včas, je dále vybaven mechanickým bezpečnostním prvkem - lomovou kostkou, která se při havárii zlomí, měřicí hlavice se uvolní a zůstane viset. Měřič by se neměl mimo této kostky více poškodit a ve většině případů stačí pouhá výměna této lomové kostky.

 • Jak dlouho vydrží měřící doteky?

  Měřící doteky nejsou z přírodního diamantu, které jsou křehké, ale ze slinutého diamantového prášku. Jejich životnost je téměř neomezená, tyto měřící doteky jsou v našich prvních měřičích MTP v provozu více než deset let bez nutnosti výměny.

 • Lze měřit kontaktním měřičem umělohmotné a jiné materiály?

  Ano, pomocí měřiče MTP lze měřit i papír, umělohmotné pásy, gumu, lakované pásy, atd. Podmínkou je, že povrch pásu nemůže být polotekutý. V případě pochybností doporučujeme zaslat vzorky pásu pro posouzení.

 • Lze měřit vrstvu povlaku na páse?

  Měřičem MTP lze měřit pouze celkovou tloušťku pásu včetně vrstvy povlaku, ne samotnou tloušťku vrstvy.

 • Lze měřit kontaktním měřičem aluminium?

  Ano. Ačkoli jsou výrobci Al pásů nedůvěřiví k používání dotykových měřičů, jsou aplikace měřičů MTP u těchto výrobců vždy úspěšné a to jak při kontinuálním dotykovém měření, tak v aplikacích pro on-line kalibraci bezdotykových měřičů na širokopásových tratích (na začátku pásu jsou chvíli oba měřiče současně a po automatickém zkalibrování X-ray měřiče je dotykový měřič MTP vysunut). Měřiče MTP pro aluminium nemají ocelové vodící válečky s chrom-diamantovým povrchem, ale s vrstvou polyuretanu, aby nezanechávaly stopu na páse.

 • Zanechává měřící dotek stopu?

  Ne. Přítlak měřících doteků lze regulovat pomocí regulátoru vzduchu od cca 0,2 N. Měřící dotek přitom není ostrý ani nemá tvar kulové plochy. Měřicí dotek tvoří ploška o průměru 0,6 - 1,6 mm (dle aplikace) s fasetou. Díky tomuto tvaru doteku nejsou v aplikacích s měřiči MTP problémy s psaním na pás.

 • Zahrnuje měřící hlavice v krokový motorek?

  Měřící zdvih obou snímačů je 10 mm a celý rozsah měření tloušťky 0-9 mm je pokryt bez nutnosti mechanického přesouvání snímače v měřící hlavici (oba snímače jsou pevně uchyceny ve třmenu). Měřiče MTP proto neobsahují ani mikrometrický šroub ani krokový motorek k nastavování.

 • Jaká je maximální vzdálenost vyhodnocovací jednotky od měřící hlavice?

  Standardně je vždy lepší, když je vyhodnocovací jednotka v blízkosti měřící hlavice (délka kabelu < 15 m), bez problémů je instalováno několik aplikací s kabely délky 25 m, záleží na konkrétním posouzení aplikace. Častým řešením větší vzdálenosti je umístění digitální jednotky v blízkosti měřiče a umístění ovládacího panelu A3 ve velínu (vzdálenost neomezena).

 • Je možné měřit jednou měřící hlavicí pás např. 0,01 mm a 9 mm?

  Všechny typy měřičů MTP mají pouze jeden rozsah 0 - 9 mm. I během měření se tloušťka pásu může bez problémů měnit v celém tomto rozsahu. V současnosti je připravována nová řada měřičů s rozsahem 0 - 20 mm.

 • Je nutné nastavit nominální tloušťku pásu před měřením?

  Ne, digitální zobrazovač stále zobrazuje absolutní hodnotu tloušťky pásu. Pouze v případě, pokud chcete sledovat odchylku od požadované tloušťky na analogovém zobrazovači můžete nominální tloušťku nastavit pomocí digitálních tlačítek. Zdvih obou snímačů je 10 mm a celý rozsah 0-9 mm je pokryt bez nutnosti mechanického přesouvání snímače v měřící hlavici (oba snímače jsou pevně uchyceny ve třmenu). Mechanické přesouvání snímače pomocí mikrometrického šroubu v měřičích tloušťky jiných výrobců může být zdrojem přídavné chyby měření vlivem opotřebení mikrometrického šroubu.

 • Co je to ?absolutní měření tloušťky??

  Měřiče tloušťky MTP zobrazují digitálně absolutní tloušťku v mikrometrech, při vyjetí z pásu se má správně zobrazit na displeji hodnota 0.000 mm, čímž lze jednoduše zkontrolovat správnost měření. Díky absolutnímu měření lze s výhodou použít měřiče MTP pro on-line kalibraci bezdotykových měřičů.

 • Lze snímače UVB instalovat do měřičů tloušťky od konkurence?

  To nelze, vzhledem ke zcela odlišné konstrukci.

 • Je měřící hlavice vyhřívaná pro minimalizaci teplotní závislosti?

  Vyhřívání hlavice zde není nutné, protože měřící hlavice včetně snímačů je teplotně materiálově kompenzovaná a snímače jsou navíc chlazené vzduchem. U konkurence je použito vyhřívání hlavice na cca 35°C, které při běžných okolních teplotách 10 - 35°C není u měřiče MTP nutné. Při teplotách okolí nad 35°C je takové vyhřívání zcela nesmyslné.

 • Jsou měřicí snímače indukční jako u konkurence?

  Ne, snímače neobsahují cívku, žádnou elektroniku, žádné křehké materiály. Kromě několika dílů z plastu se skládají pouze z nerez ocelových dílů. Ve snímačích se nic nenastavuje, mimo mechanického poškození je snímač téměř nezničitelný. Snímač se pouze jednou za čas vyčistí papírkem nebo odmašťovadlem. Jeho přesnost (linearita) je < 0,01% (při 10 mm zdvihu <1 ?m).

 • Jaké jsou jiné bezdotykové metody měření tloušťky pásu?

  Mimo zářičových měřičů je známo několik metod měření na principu elektrické indukce a vířivých proudů. Kromě údajně úspěšného použití při měření pásu z Al (měřič několikrát dražší) nejsou tyto měřiče ve válcovnách pásu rozšířeny. Nevýhodou je buď nesnadné zajištění konstantní vzdálenosti snímače od měřeného pásu, malá mezera pro průchod pásu nebo vliv vertikální výchylky pásu.

 • Jaké jsou jiné dotykové metody měření tloušťky pásu?

  Starší dotykovou metodou je měření pomocí měřících koleček, chyba měření je však několik desítek až stovek mikrometrů vlivem opotřebování koleček, vůle v ložiscích, nalepováním nečistot na kolečka.

 • Lze měřit tloušťka pásu ultrazvukem?

  Ultrazvuková snímací sonda musí být neustále pomocí média ve styku s měřeným pásem, což se obtížně zajišťuje za pohybu pásu. Není nám známo trvalé nasazení v provozu válcoven.

 • Lze měřit tloušťka pásu laserem?

  Ano, ale použití je spíše pro laboratorní podmínky a není vhodné do provozu válcoven. Na přesnost zde má vliv změna povrchu pásu, znečištění, teplotní závislost, vertikální výchylky pásu. Není nám známo trvalé nasazení v provozu válcoven.

 • Je kontaktní měřič lepší než bezkontaktní?

  Pomocí kontaktního měření lze dosáhnout velmi přesného měření bez vlivu znečištěním pásu olejem a emulzí, bez vlivu dle složení materiálu a bez hygienických nároků na bezpečnost. Bezkontaktní měření je vhodnější pro vysokorychlostní tratě (tandemy) a samozřejmě při válcování za tepla, cena je však až několikrát vyšší. Obecně je dotykový měřič vhodnější pro úzkopásové linky <1 m šířky, rychlost < 900 m/min, dále pak také pro neželezné kovy, slitiny a bimetalické pásy.

 • Jaký je princip měření tloušťky pásu měřičem MTP?

  Plovoucí hlavice měřiče tloušťky svírá pomocí dvou dvojic vodících válečků pohybující se pás - sleduje jeho drobné výchylky. V hlavici jsou uprostřed mezi válečky kolmo na pás upevněny dva dotykové snímače s diamantovými doteky. Hodnoty posunutí snímačů jsou vysokofrekvenčními kabely přeneseny do převodníku ve vyhodnocovací jednotce, kde jsou od sebe odečteny, převedeny na analogový signál a zobrazena absolutní tloušťka v mikrometrech a případně analogově zobrazena odchylka od požadované (nominální) tloušťky.

 • Jaký je rozdíl mezi typem MTP-1301, MTP-2001, MTP-3001?

  Rozdíl je pouze v maximální možné hloubce měření od kraje pásu. MTP-1301 = 130 mm, MTP-2001 = 210 mm, MTP-3001 = 310 mm.

 • Změří měřič profilu i délku vzorku?

  Ano, ale pouze s přesností cca ? 1 mm

 • Může být program upraven na míru? Mám na mysli použité vzorce pro hodnocení profilu pásu a grafické provedení tištěného protokolu.

  Ano, každý vyrobený měřič profilu pásu je vyrobený se vzorci odsouhlašenými nebo dodanými uživatelem, to se týká i grafického provedení protokolu, který může být tisknut s i s logem uživatele.

 • Jaká je minimální vzdálenost měření od kraje pásu?

  Měřič lze nastavit pro měření už cca 1 mm od kraje pásu, ale vzhledem k často roztřepeným okrajům doporučujeme z důvodu životnosti doteků standardní nastavení cca 3 mm od kraje pásu.

 • Je nutné vzorek při vkládání přesně vycentrovat na střed? Kolik přesně musí vzorek vyčnívat z kleštin?

  Vzorek je možné vložit bez jakéhokoli centrování, tak aby vyčníval přibližně 2-4 cm. Měřič je plně automatický, pohybující se hlavice optickými senzory sama najde kraj a kontroluje správné vysunutí vzorku.

 • Může měřič profilu pásu, který je určen pro šířku pásu 1,5 m měřit i užší pásy? Jaká je možná minimální délka vzorku?

  Měřič profilu pásu je plně automatický a umožňuje změření jakéhokoli i kratšího vzorku. Minimální délka vzorku je standardně 400 mm, ale lze dohodnout téměř jakoukoli velikost vzorku.

 • Jak dlouho trvá jedno měření?

  Doba měření je přímo závislá na šířce pásu, neboli délce vzorku. Například měření vzorku z 1,5 m širokého pásu trvá přibližně 2 minuty.

 • Z čeho jsou vyrobeny měřící doteky, jakou mají životnost?

  Dosud byly měřící doteky vyráběny ze safíru nebo rubínu a uživatelé je vyměňovali až 4 × ročně. Nyní testujeme nové doteky ze slinutého diamantu, které jsou používány v kontinuálních měřičích tloušťky s životností cca 10 let.

 • Co znamená ochrana proti chybnému přečtení pozice?

  Hlavice SPKV kontroluje bity signálu z optických snímačů a jejich paritu. Dále pak má v paměti posloupnost čísla kódových desek za sebou - pokud přečte jiný kód desky, než má být správně, hlásí chybu obsluze.

 • Jak je prováděna automatická kontrola znečištění optiky ?

  Po vyjetí z kódové desky se sníží výkon světla optiky (-30%, -15%) a zkontroluje se průchodnost optické cesty (signály musí být sepnuty). V případě chyby se zobrazí hlášení obsluze na displeji. V předstihu se tak zamezí chybě.

0

Zadání nového dotazu

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné